Tetovaný

OSOBY:

Abban am´Haman am´Kadži: Bohatý chaffitský kupec, přítel Jardira i Arlena, zmrzačený během válečnického výcviku.
Ahmann asu Hoškamin am´Jardir am´Kadži: Ahmann, syn Hoškaminův, z rodu Jardirova, z kadžijského kmene. Vládce celé Krasie. Mnozí věří, že je to Osvoboditel. Viz také Šar´dama Ka.
Aleverak: Damaji madžáhského kmene.
Amadeveram: Před Jardirovým nástupem k moci damaji kadžijského kmene.
Amanva: Jardirova dcera s Ineverou, plnoprávná dama´ting. Spolu se svou sestřenicí Sikvou nabídnuta Rojerovi jako nevěsta.
Asavi: Dama´ting z kadžijského kmene. Dříve, ještě jako  nie´dama´ting Ineveřina sokyně. Melanina milenka.
Asome: Jardirův druhorozený syn s Ineverou. Dama. Známý jako „dědic ničeho“. Ženatý s Ašiou.
Asukadži: Ašánův nejstarší syn s Jardirovou sestrou Imisandre. Dama. Jméno doslova znamená „Kadžiho syn“.
Ašán: Syn damy Chevata a Jardirův nejbližší přítel ještě z výcviku v Šariku Horovi. Ašán je damaji kadžijského kmene a patří do Jardirova nejbližšího okruhu. Oženil se s Jardirovou sestrou Imisandre. Otec Asukadžiho a Ašii.
Ašia: Jardirova šarúm´tingská neteř. Dcera Ašána a Imisandre. Provdaná za Asoma.
Baden: Bohatý a mocný dama z kadžijského kmene. Puš´ting. Známý tím, že vlastní několik předmětů z hora-magie.
Belina: Jardirova dama´tingská manželka z madžáhského kmene.
Cielva: Abbanova dcera. Znásilněná Hasikem.
Enkadži: Damaji mocného mehndingského kmene.
Enkido: Eunuch ve službách kadžijských dam´ting, jejich učitel šarusahku. Amanvin osobní strážce.
Everalia: Jardirova třetí kadžijská manželka.
Fahki: Abbanův dal´šarúmský syn. Vychováván v nenávisti ke svému chaffitskému otci.
Fašín: Damaji halvského kmene.
Halvan: Jardirův a Ašánův přítel ještě z výcviku v Šariku Horovi. Dama Halvan je rádcem damaji Ašána.
Hanya: Jardirova nejmladší sestra, o čtyři roky mladší než on. Provdaná za Hasika, matka Sikvy.
Hasik: Jako nie´šarúm Jardira urážel a šikanoval. Přezdívaný Pískač kvůli chybějícímu zubu, díky němuž jeho sykavky pískají. Později se stává jedním z Osvoboditelových kopiníků a Jardirovým osobním strážcem.
Hoškamin: Otec Ahmanna Jardira; zesnulý.
Hošva: Jardirova prostřední sestra, o tři roky mladší než on. Provdaná za Šandžata. Matka Šanvy.
Chevat: Kadžijský dama, který měl kdysi ve výcviku Jardira. Otec Ašána.
Chusen: Damaji šundžinského kmene.
Ichách: Damaji chandžínského kmene.
Imisandre: Jardirova nejstarší sestra, o rok mladší než on. Provdaná za Ašána. Matka Asukadžiho a Ašie.
Inevera: Jardirova nejmocnější dama´tingská a zároveň první manželka. Z kadžijského kmene. Rovněž známá jako Damaja.
Jardir: Sedmý syn Kadžiho čili prvního Osvoboditele. Založil mocný rod, jehož linie přetrvala více než tři tisíce let, ale co do slávy i počtu příslušníků pomalu upadal, dokud ho zase v obou směrech nepozvedl jeho poslední výhonek Ahmann Jardir.
Jayan: Jardirův a Ineveřin prvorozený. Šarúm, později ustanovený Šarúmem Ka.
Jurim: Dal´šarúm, který byl ve výcviku s Jardirem. Z kadžijského kmene. Později jeden z Osvoboditelových kopiníků.
Kadži: Jméno dávného Osvoboditele a patriarchy kadžijského kmene, rovněž známého jako Šar´dama Ka, kopí Everamovo a pod mnoha dalšími tituly. Před nějakými třiceti pěti staletími Kadži sjednotil známý svět do války proti démonům. Jeho mocenským sídlem byl Anoch Slunce, nyní město zaváté pískem. Kromě toho založil hradiště Krasii. Kadži proslul třemi artefakty: (1) Kadžiho kopí – kovové kopí, jímž pobíjel alagai po tisících. (2) Kadžiho koruna – vyšperkovaná a vytepaná do tvaru mocných chran. (3) Kadžiho plášť – plášť, který ho činil neviditelným pro démony, takže mohl po nocích chodit svobodně venku.
Kadživa: Matka Ahmanna Jardira a jeho tří sester: Imisandre, Hošvy a Hanyi. Vdova po Hoškaminu Jardirovi. Kdysi považovaná za prokletou, protože porodila tři dcery za sebou.
Kasád: Ineveřin otec. Dříve šarúm, nyní zmrzačený chaffit.
Kašív: Puš´tingský kai´šarúm v soukromých službách damy Badena. Milenec Soliho.
Kaval: Gavram asu Chenin am´Kaval am´Kadži. Kaprál z kadžijského kmene. Jeden z Jardirových dal´šarúmských učitelů během Hannu Paš.
Keneva: Damaji´ting kadžijského kmene v době Ineveřina dama´tingského výcviku.
Keran: Kadžijský dal´šarúmský kaprál, u něhož byl Jardir na výcviku během Hannu Paš. Později zchroml a vzal si ho k sobě Abban, aby mu cvičil jeho cha´šarúmskou setninu.
Kevera: Damaji šarišského kmene.
Kezan: Damaji džámského kmene.
Kolíf: Krevašský pozorovatel přidělený Jardirově jednotce jako kai´šarúm. Pověřený střežením Leeshiny družiny při návratu do Kotliny.
Kvaša: Jardirova šarišská dama´tingská  manželka.
Madži: Jardirův druhý madžáhský syn, nie´dama, který jednou bude muset bojovat s Aleverakovým dědicem o madžáhský damajský trůn.
Manva: Ineveřina matka, Kasádova manželka. Úspěšná košíkářka.
Melan: Dama´ting, dcera Qevy. Kenevina vnučka. Kdysi Ineveřina sokyně. Asavina milenka.
Omara: Abbanova ovdovělá kadžijská matka, dlouho považovaná za prokletou, protože porodila sedm dcer za sebou. Tepve pak se narodil Abban, její nejmladší.
Savas: Dama, Jardirův mehndingský syn.
Sikva: Hasikova dcera s Jardirovou sestrou Hanyou a Amanvina osobní služebná. Nabídnuta Rojerovi jako druhá nevěsta.
Soli: Ineveřin dal´šarúmský bratr. Puš´ting. Kašívův milenec.
Šamava: Abbanova Dživa Ka. Hovoří plynně thessky a v Kotlinském hrabství prosazuje Abbanovy zájmy.
Šandžat: Kadžijský kai´šarúm, který byl kdysi ve výcviku s Jardirem. Velitel Osvoboditelových kopiníků a manžel Jardirovy prostřední sestry Hošvy. Otec Šanvy.
Šanva: Jardirova šarúm´tingská neteř. Dcera Šandžata a Hošvy.
Ševali: Jardirův a Ašánův přítel z výcviku v Šariku Horovi. Dama Ševali je rádcem damaji Ašána.
Šusten: Abbanův dal´šarúmský syn. Vychováván v nenávisti ke svému chaffitskému otci.
Talaja: Jardirova druhá kadžijská manželka.
Umšala: Jedna z Jardirových dama´tinsgských manželek.

DALŠÍ VÝRAZY:

Ačá: Bojový pokřik ve významu „Pozor, nebezpečí!“
Adžín´pal (pokrevní bratr): Označení pro pouto, které se tvoří za první noci, kdy chlapec bojuje v Labyrintu a je provazem přivázán k dal´šarúmskému válečníkovi, aby nemohl utéci, až na něj poprvé zaútočí démoni. Adžín´pal je od té chvíle považován za pokrevního bratra.
Ahmanja: Kniha, kterou píše Jardir o svém životě. Bude pro něj tím, čím byla pro Kadžiho Eveja.
Ala: (1) Dokonalý svět, stvořený Everamem a zkažený Nie. (2) Půda, hlína, země apod.
Alagai: Krasijský výraz pro jadrnce (démony). Přesný překlad je „mor Aly“.
Alagai-hora: Démonské kosti, které používají damy´ting k výrobě magických předmětů, jako jsou třeba chraněné kostky, s jejichž pomocí věští budoucnost. Na slunci alagai-hora shoří.
Alagai Ka: Starobylé krasijské označení pro chotě Alagai´ting Ka, Matky všech démonských pánů, vojvodů a velitelů Nieiny armády.
Alagai´šarak: Svatá válka proti démonskému plemeni.
Alagai´ting Ka: Matka všech démonů, démonská královna z krasijských mýtů.
Alagaiský ocas: Trojocasý karabáč, spletený z kožených řemínků, zakončených ostrými ostny, které se zarývají hluboko do těla oběti. Používají ho damové k trestání.
Andra: Krasijský světský i náboženský samovládce.
Andžhové: Jeden z menších krasijských kmenů.
Anoch Slunce: Dávné město, kdysi sídlo moci Kadžiho, Šar´damy Ka. Věřilo se, že ho pohltil písek, protože ho po staletí nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Tamní artefakty se nazývají sluncovské.
Asu: Syn. Užívá se při uvádění celého jména, např. Ahmann asu Hoškamin am´Jardir am´Kadži.
Bazar: Největší tržiště v Krasii, umístěné hned za hlavní bránou. Celý ho provozují ženy a chaffité.
Bido: Bederní rouška, nejčastěji nie´šarúmská bílá, kterou chlapci dostávají poté, co jsou odebráni matkám a musí odevzdat svůj hnědý oděv.
Couzi: Zakázaná silná krasijská pálenka ochucená skořicí. Pro svou sílu se podává v maličkých kalíšcích velikosti jednoho loku.
Dal: Předpona znamenající „ctihodný“.
Dal´šarúm: Příslušník krasijské válečnické kasty, do níž vstupuje valná většina mužů. Dal´šarúmové zůstávají příslušníky jednotlivých kmenů, ovládaných damaji, a dále se dělí do menších skupin odpovědných příslušným kmenovým damům a kai´šarúmům. Dal´šarúmové nosí černý kaftan, černý turban a noční závoj. Všichni jsou vycvičeni v souboji muže proti muži (šarusahk), v boji s kopím a v boji ve štítových formacích.
Dal´ting: Plodná provdaná žena nebo starší žena, která porodila.
Dama: Krasijský duchovní. Damové jsou náboženskými i světskými vůdci zároveň. Nosí bílý kaftan a žádné zbraně. Všichni damové jsou mistry šarusahku, krasijského válečnického umění boje muže proti muži.
Dama´ting: Krasijská svatá žena, která rovněž slouží jako ranhojička a porodní bába. Damy´ting znají tajemství hora-magie včetně umění předpovídat budoucnost a jsou chovány v bázni a úctě. Jakkoli ublížit damě´ting se trestá smrtí.
Damaja: Ojedinělý titul první manželky Šar´damy Ka.
Damaji: Damaji je Androva rada ministrů a poradců, složená z dvanácti damaji, náboženských a zároveň světských vůdců jednotlivých kmenů.
Damaji´ting: Kmenové vůdkyně dam´ting, nejmocnější ženy v Krasii; nosí k bílému dama´tingskému rouchu černou plachetku s bílým závojem.
Džámové: Menší krasijský kmen. Nepřátelé Chandžínů.
Dživa: Manželka.
Dživa Ka: První manželka. Dživa Ka je první a nejváženější z Krasijcových manželek. Má právo veta nad dalšími sňatky a může poroučet nižším manželkám.
Dživa sen: Nižší manželka, podřízená manželově Dživě Ka.
Dživa´šarúm: Doslova „manželka válečníků“, žena koupená do velkého šarúmského harému na dobu plodnosti. Sloužit v harému se považuje za velkou čest. Všichni válečníci mají přístup ke všem svým kmenovým dživám´šarúm a očekává se od nich, že budou udržovat své dživy´šarúm neustále těhotné, aby se zvýšil počet kmenových válečníků.
Eveja: Everamova svatá kniha, sepsaná Kadžim, prvním Osvoboditelem, asi před třiceti pěti staletími. Eveja je rozdělena do oddílů zvaných duny. Během duchovního výcviku ji každý dama opíše vlastní krví.
Evejané: Krasijští věřící, „ti, kdo se řídí Evejou“.
Evejský zákon: Militantní náboženský zákon, který Krasijci vnucují chinům a který má pod hrozbami násilí přinutit nevěřící, aby se řídili Evejou.
Everam: Stvořitel.
Everamova Štědrota: Po dobytí hradiště Rizonu a jeho rozsáhlé úrodné země v r. 333 p. N. byl tento městský stát na počest Everama přejmenován na Everamovu Štědrotu. Je to krasijská výspa v Žírných krajích.
Gai: Mor.
Hannu Paš: Doslova „životní cesta“; představuje období chlapeckého života od okamžiku odebrání matce do okamžiku určení, do které kasty chlapec vstoupí (dal´šarúm, dama nebo chaffit). Je to období náročného a surového výcviku spolu s přísnou náboženskou výchovou.
Cha´šarúm: Tělesně zdatný chaffit, příslušník pěchoty s méně náročným výcvikem, kterou Jardir zřídil právě pro chaffity. Cha´šarúmové nosí hnědé kaftany, turbany i noční závoje, aby byl zřetelný jejich chaffitský původ.
Cha´ting: Jardirova pokrevní příbuzná, která není damou´ting. Cha´ting dostávají zvláštní výcvik a jedná se s nimi jako s členkami Osvoboditelovy rodiny. Stejně jako u dam´ting  je trestem za udeření cha´ting smrt nebo ztráta končetiny, která udeřila.
Chaffit: Muž, jemuž je upřeno členství v kastě duchovních nebo válečníků a namísto toho je poslán k řemeslu. V Krasii se nachází na spodku společenského žebříčku. Poté, co je takto vyobcován z Hannu Paš, je nucen oblékat šaty tříslově hnědé barvy jako děti a holit si tváře na znamení, že není pravým mužem.
Chaffit´šaraj: Výcvikový tábor pro cha´šarúmy. Každý kmen má svůj vlastní.
Chandžínové: Menší krasijský kmen. Nepřátelé Džámů.
Chin: Cizinec/bezvěrec. Tento výraz se rovněž považuje za urážku označující zbabělce.
Inevera: Krasijský výraz pro Everamovu vůli. Je-li něco Inevera, tak to znamená, že je to v rukou Everamových, je to vůle Everamova nebo „dá-li Everam“.
Kadži´šaraj: Výcvikové ubytovny pro chlapce za kadžijského kmene.
Kai´šarúm: Krasijský vojenský velitel. Kai´šarúmové dostávají v Šariku Horovi zvláštní výcvik a vedou pak v alagai´šaraku samostatné jednotky. Počet kai´šarúmů v kmeni závisí na počtu válečníků. Některé kmeny jich mají mnoho, jiné jen jednoho. Kai´šarúmové nosí černý dal´šarúmský oděv a bílý noční závoj.
Kaprál: Špičkový válečník, který cvičí nie´šarúmy. Kaprálové nosí obvyklý dal´šarúmský černý oděv, ale noční závoje mají rudé.
Katapulta: Krasijský válečný metací stroj, obří kuše, která má místo běžné tětivy stočené šlachy. Vystřeluje silná kopí s těžkými hlavicemi (žihadla), která dokážou spolehlivě zabít písečného a větrného démona na tisíc stop dokonce i bez chran.
Kmeny: Andžhové, Badžinové, Džámové, Halvové, Chandžínové, Kadžijové, Krevachové, Madžáhové, Mehndingové, Nandžijové, Šarachové, Šundžinové. Předpona am´ se používá k označení jak rodiny, tak kmene, jak vidno v „Ahmann asu Hoškamin am´Jardir am´Kadži“.
Mehndingové: Velký a mocný kmen stojící v hierarchii hned po madžáhském. Mehndingové se plně věnují výrobě a obsluze metacích strojů. Sestrojují katapulty, prakovnice i malé ruční šípomety, používané v šaraku, dále lámou a nosí kameny do prakovnic a vyrábějí oštěpy, šípy a šipky do katapult a šípometů.
Nie: (1) Označení Ničitelky, Everamova ženského protikladu a bohyně noci a démonského plemene. (2) Nicota, nic, žádný, prázdnota, ne.
Nie´dama: Nie´šarúm vybraný pro damský výcvik.
Nie´dama´ting: Krasijská dívka, která je v dama´tingském výcviku a je ještě příliš mladá na závoj. Nie´damy´ting požívají velké úcty od mužů i žen, na rozdíl od nie´šarúmů, kteří jsou – dokud nedokončí Hannu Paš – méně než chaffité.
Nie´šarúm: Doslova, „ne-válečníci“, označení pro chlapce, kteří jsou teprve ve výcviku, aby byli posouzeni a vysláni na dal´šarúmskou, damskou nebo chaffitskou stezku.
Nie´ting: Neplodná žena. Nejnižší postavení v krasijské společnosti.
Nie Ka: Doslova „první nula“, označení pro vedoucího chlapce nie´šarúmského ročníku, který velí ostatním chlapcům jako zástupce dal´šarúmských kaprálů.
Nieiny bezedné hlubiny: Rovněž známé jako Jádro. Sedmiplástové podsvětí, kde se alagai skrývají před sluncem. Každý plást je osídlen jiným druhem démonů.
Noční závoj:  Závoj, který nosí dal´šarúmové do alagai´šaraku, aby skryli svou totožnost, čímž dávají najevo, že za noci jsou všichni muži rovnocennými spojenci.
Óót: Dal´šarúmský pokřik znamenající „pozor“ nebo „démon se blíží“.
Osamělá pouť: Krasijský obrat pro smrt. Všichni válečníci musí jednou nastoupit osamělou pouť na nebesa. Na pouti na ně číhají pokušení, která prověřují jejich duši a zajišťují, aby se před Everamův soud dostali jen ti, kdo si to zaslouží. Duše těch, kdo sejdou z cesty, jsou ztraceny.
Par´chin: „Odvážný cizinec“, krasijský výraz označující výhradně Arlena Sedláka.
Podměstí: Rozlehlé bludiště chraněných jeskyní pod hradištěm Krasia, kde se na noc zamykají ženy, děti a chaffité, aby byli v bezpečí před jadrnci, zatímco muži bojují.
Pouštní Kopí: Krasijské jméno hlavního krasijského města, na severu známého jako hradiště Krasia.
Pozorovatelé: Dal´šarúmové z krevašského a nandžijského kmene. Vycvičení v používání zvláštních zbraní a taktik. Slouží jako zvědi, špehové a úkladní vrazi. Každý pozorovatel má zhruba dvanáct stop dlouhý okovaný žebřík a krátké bodné kopí. Žebříky jsou lehké, pružné a pevné. Mají spojitelné konce (samčí vrchol a samičí spodek), takže lze pospojovat řadu žebříků dohromady. Pozorovatelé jsou tak zdatní, že dokážou vyběhnout po žebříku a až nahoru a balancovat na vrcholku, aniž si žebřík opřou.
Puš´ting: Doslova „falešná žena“, krasijská urážka označující homosexuálního muže, který se zcela vyhýbá ženám. Homosexualita se v Krasii toleruje, jen když muž zároveň obtěžkává ženy a posiluje tak vlastní kmen.
Sluncovští: Dávní obyvatelé města Anocha Slunce.
Sluncovské: Artefakty z města Anocha Slunce.
Šar´dama Ka: Doslova „První válečnický duchovní“, krasijský výraz pro Osvoboditele, který přijde osvobodit lidské plémě od alagai.
Šaracký roh: Obřadní roh, do něhož se duje na vyhlášení začátku a konce alagai´šaraku.
Šarachové: Nejmenší krasijský kmen, který nemůže nasadit do boje naráz ani dva tucty válečníků. Před vymřením je zachránil Jardir.
Šaraj: Ubytovna pro chlapce, kteří jsou na Hannu Paš, podobná vojenské internátní škole. Šaraje jsou umístěny kolem cvičiště, jeden pro každý kmen. Jméno kmene se uvádí předponou oddělenou apostrofem, takže šaraj pro kadžijský kmen je známý jako kadži´šaraj.
Šarak ka: Doslova „první válka“, velká válka proti démonskému plemeni, kterou zahájí Osvoboditel po vítězném ukončení šaraku slunce.
Šarak slunce: Doslova „válka za bílého dne“, v níž Kadži dobyl známý svět a sjednotil ho pro šarak ka. Věří se, že pokud má Jardir vyhrát šarak ka, musí udělat to samé.
Šarik Hora: Doslova „kosti hrdinu“, pojmenování velkého krasijského chrámu postaveného z kostí padlých válečníků. Mít své kosti nalakované a přidané k chrámu je nejvyšší pocta, jaké se může válečníkovi dostat.
Šarukin: Doslova „bojové postoje“, pohybové sestavy, které tvořily základy pěstního souboje šarusahku.
Šarúm: Válečník. Šarúmové často nosí jako zbroj kaftany zevnitř podšité destičkami z pálené hlíny.
Šarúm´ting: Válečnice. První žena, kterou evejané uznali za šarúm´ting, je Wonda Drvoštěpova.
Šarúm Ka: Doslova „První válečník“, v Krasii označení světského vůdce alagai´šaraku. Šarúm Ka je jmenován Androu a od soumraku do rozbřesku se kai´šarúmové všech kmenů zodpovídají jemu a jen jemu. Šarúm Ka má vlastní palác a sedává na Trůnu kopí. Nosí dal´šarúmský černý kaftan a k tomu bílý turban i noční závoj.
Šarusahk: Krasijské bojové umění zápasu beze zbraní. Školy šarusahku se liší v závislosti na kastě a kmeni, ale všechny učí surové a velmi účinné pohyby, jejichž cílem je ochromit, zmrzačit a zabít.
´ting: Přípona označující ženu.
Trůn kopí: Trůn Šarúma Ka, vyrobený z kopí předešlých Šarúmů Ka.
Trůn lebek: Trůn, na němž sedí samovládce Andra, nejvyšší z damů, nejvyšší soudce.
Ubývání: (1) Každoměsíční třídenní náboženský obřad, který evejané drží den před, při a po novoluní. Účast v Šariku Horovi je povinná, rodiny tráví tyto dny společně, synové jsou dokonce uvolněni ze šaraje. Předpokládá se, že démoni jsou v tyto dny silnější, a říká se, že po zemi kráčí Alagai Ka. (2) Tři noci kolem novoluní, kdy je natolik tma, že mohou vyjít na povrch mozkoví démoni.
Va: Doslova dcera. Používá se jako přípona, když se dívka jmenuje po matce nebo otci či po jejich předcích jako Amanva, nebo i jako předpona v celém jméně jako Amanva va Ahmann am´Jardir am´Kadži.
Válka za bílého dne: Rovněž známá jako šarak slunce. Starobylá válka, během níž Kadži dobyl známý svět a sjednotil ho do šaraku ka.
Vepřožrout: Krasijská urážka označující chaffita. Vepřové je všeobecně považované za nečisté a jedí ho pouze chaffité.
Věrouk: Dama, který zasvětil život studiu starověkých písemností. Povoláním badatel a vykladač, který se povětšinou drží stranou mocenských pletich a vyučuje nie´damy základům věrouky.
Zahven: Starobylý krasijský výraz znamenající „sok“, „msta“ nebo „protějšek“.
Žihadlo: Střela do katapulty. Žihadla jsou obří kopí s těžkou železnou hlavicí, která dokážou parabolickou dráhou letu probodnout krunýř i písečnému démonovi.
Žírňan: Obyvatel Žírných krajů.
Žírné kraje: Krasijský název pro Thesu (země na sever od krasijské pouště).

Zpět na Krasijci.

 

Rubrika: Nezařazené

Zanechat komentář